STATUT DRUŠTVA i pravilnici

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština „Društva Krčana i prijatelja otoka Krka“ održana 14. 3. 2015. u Zagrebu donijela je

 

STATUT

DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva Krčana i prijatelja otoka Krka (u daljnjem tekstu: Društva) o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Puni je naziv Društva: Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština Društva.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Društvo ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave.

Društvo zastupaju predsjednik Društva, glavni tajnik Društva i jedan potpredsjednik po odluci Skupštine Društva.

Članak 3.

S namjerom da razvija i održava ljubav prema otoku Krku u prvom redu kod otočana i prijatelja, Društvo može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično). U slučaju da Društvo odluči osnovati ustrojstvene oblike, Društvo će Statutom regulirati i međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika a također i odrediti da li će ti ustrojstveni oblici imati svojstvo pravne osobe, a na temelju odluke Predsjedništva Društva za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

Društvo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati različite sekcije.

Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Predsjedništvo Društva.

Članak 4.

Društvo može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i u inozemstvu.

Društvo se može udruživati u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svoga djelovanja i slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja. Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Zakona. Društvo se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština

 

Članak 5.

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji je obodno ispisan punim nazivom Društva sa označenim sjedištem Društva – Zagreb. Na sredini pečata iscrtan je obris otoka Krka.

Članak 6.

Rad Društva je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim obavješćivanjem članova Društva o djelatnostima Društva:

 • javnim priopćenjem,
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem web stranice i/ili putem medija.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva.

Radi što potpunijeg obavještavanja javnosti o svojim djelatnostima Društvo može izdavati glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju, otvoriti e-mail i web stranicu. Odluku o tim aktivnostima donosi Predsjedništvo Društva.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Članak 7.

Društvo sukladno ciljevima Udruge djeluje na području odgoja i obrazovanja, znanosti, umjetnosti, kulture, knjižnično nakladničke djelatnosti te na području kulturne baštine.

Osnovni ciljevi Društva su poticanje okupljanja građana podrijetlom s otoka Krka i onih koji su kao prijatelji otoka Krka vezani za njegovu tradiciju i njegov suvremeni život. Poseban cilj Društva je pružanje svekolike pomoći boljitku i razvitku otoka Krka, posebno na gospodarsko-socijalnom, kulturnom, umjetničkom, znanstvenom, prosvjetnom, turističkom i drugom polju. Društvo će nastojati pomoću informatičkih pomagala ( e-mail i web stranica ) izraditi bazu podataka naših otočana koji se nalaze u raznim državama Europe i svijeta te s njima stupiti u kontakt.

 • Društvo radi na ostvarenju svojih ciljeva:organizira savjetovanja, predavanja, seminare i tribine za svoje članove, te inicira znanstveno proučavanje povijesti, kulture, gospodarske i druge tradicije otoka Krka i njegovih znamenitosti;
 • u stalnom dodiru s javnim životom otoka Krka čini sve što je u njegovoj moći da pozitivno utječe na razvoj otoka Krka;
 •  radi na održavanju prijateljskih i radnih veza sa srodnim udrugama otoka Krka u drugim dijelovima Republike Hrvatske i u inozemstvu;
 •  izdaje prigodne publikacije i knjige s područja djelovanja Društva sukladno zakonu;
 • organizira prijateljske susrete, zabave i priredbe sa svrhom povezivanja, okupljanja, upoznavanja i međusobnog druženja svih Krčana i prijatelja otoka Krka.

     III. ČLANOVI DRUŠTVA, PRAVA, OBAVEZE   I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 8.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Glavni tajnik Udruge.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom Društva, sukladno zakonu i statutu. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Za punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje njezin staratelj.

Društvo je dužno voditi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi

Popis članova je uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

O visini i rokovima plaćanja članarine odlučuje: Predsjedništvo Društva.

Članak 9

Članstvo u Društvu može biti redovito, počasno i potporno.

Redoviti članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte Društva. Redovitim članom mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnosti Društva.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem znatno pridonijeli ostvarenju ciljeva i razvoju Društva. Počasni članovi Udruge mogu sudjelovati u radu tijela Udruge bez prava odlučivanja. Počasni Članovi ne plaćaju članarinu u Udruzi.

Potpornim članom mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnosti Društva. Potpornim članom Društva može biti i stranac kao i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu, uz uvjet da prihvati Statut Društva. Potporni članovi mogu sudjelovati u radu tijela Društva bez prava odlučivanja.

Članak 10.

Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Društva nakon primitka pristupnice za učlanjenje.

Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Skupština Društva.

Članak 11.

 • Prava, obveze i odgovornosti članova su:da se bave i sudjeluju u aktivnostima društva,
 •   da biraju i budu birani u tijela Društva (samo redovni članovi),
 •  da su obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju Društva;
 • da čuvaju materijalna dobra Društva i izvršavaju preuzete obveze,
 • da djelatno sudjeluju u radu i pridonose ostvarivanju ciljeva Društva;
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva;
 • da redovito plaćaju članarinu (samo redovni članovi);
 •  da čuvaju i podižu ugled Društva.

Članak 12.

Članstvo u Društvu prestaje:

 •  prestankom djelovanja Društva;
 • pismenom izjavom člana Društva o istupanju iz članstva;
 • prestankom plaćanja članarine dulje od 1 godine;
 • isključenjem iz članstva.

Članak 13.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko ne plaća članarinu dulje od 1 godine.

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interes Društva ili prouzroči štetu Društvu i njegovom članstvu. Odluku o isključenju donosi Časni sud. Isključeni član ima pravo na žalbu Skupštini Društva u roku od 15 dana. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva, nadležno je Predsjedništvo.

Predsjedništvo donosi odluke o stegovnim mjerama prema članovima Društva radi neizvršavanja i zanemarivanja statutarnih obveza, kao i grubog kršenja istih, povrede časti i ugleda Društva, djelovanja suprotno zakonu, statutu, propisima, aktima Društva.

Predsjedništvo može izreći opomenu, suspenziju vršenja dužnosti do godine dana i mjeru isključenja člana iz Društva, koju mora potvrditi Skupština.

Predlagatelj postupka može biti bilo koji član Društva ili bilo koje tijelo Društva. Na odluku Predsjedništva može se izjaviti žalba Skupštini u roku od 15 dana, čija odluka je konačna. Skupština je dužna odlučiti o žalbi najkasnije u roku 30 dana.

 

 IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

Tijela Društva su:

 •  Skupština Društva;
 • Predsjedništvo Društva (dalje u tekstu: Predsjedništvo );
 •  Predsjednik Društva (dalje u tekstu: Predsjednik );
 • Potpredsjednici Društva,
 •  Rizničar Društva,
 • Glavni tajnik,
 • Nadzorni odbor,
 • Časni sud,

Članak 16.

Skupština Društva je najviše tijelo Društva a čine je svi članovi Društva, te predstavnik pravne osobe članice Društva kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini na način na način da ju na skupštini zastupa staratelj

Osobe mlađe od 14 godina na skupštini zastupa zakonski zastupnik ili skrbnik, dok maloljetne osobe s navršenih 14 godina mogu odlučivati na skupštini Društva uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Redovita godišnja skupština održava se najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Članak 17.

Skupštinu Društva saziva Predsjednik slanjem poziva najmanje 10 (deset) dana prije održavanja. Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja Skupštine te prijedlog dnevnog reda.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijela Društva, skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 18.

Skupština Društva može pravovaljan o odlučivati uz prisutnost najmanje 30% članova Društva. Ako se ne sakupi dovoljan broj, početak Skupštine se odgađa za 30 minuta i tada Skupština može započeti sjednicu i donositi pravovaljane odluke ukoliko sjenici bude nazočno 10 % članova Društva.

Odluke se donose većinom prisutnih članova.

Članak 19.

Skupština:

 •  utvrđuje politiku rada Udruge,
 • donosi planove i programe Društva,
 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune;
 •  donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
 •  odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti,
 •  odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava Predsjednika, potpredsjednike Društva, Likvidatora, Nadzorni odbor, Časni sud, glavnog tajnika i članove Predsjedništva;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika i Predsjedništva Društva te Nadzornog odbora;
 •  odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, o učlanjivanju ili o istupanju iz njih;
 •  odlučuje o adresi Društva
 •  odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 •  odlučuje o žalbama u stegovnom postupku,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 •  odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge

Članak 20.

Skupština može razriješiti i prije isteka mandata Predsjednika, potpredsjednike Društva, Nadzorni odbor, Časni sud, glavnog tajnika i članove Predsjedništva; ako prekorače svoja ovlaštenja li ako ne izvršavaju savjesno povjerene obaveze. Ako razrješava cijelo Predsjedništvo ili neko drugo tijelo, Skupština bira novo Predsjedništvo ili drugo tijelo s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Predsjedništva ili nekog drugog tijela Društva, bira nove članove na vrijeme do isteka mandata postojećeg Predsjedništva ili drugog tijela.

Predsjedništvo i svaki njegov član, Predsjednik, potpredsjednici, Nadzorni odbor, Časni sud i glavni tajnik Društva odgovaraju za svoj rad Skupštini.

Svaki član Predsjedništva ili nekog drugog tijela Društva može zatražiti da bude razriješen prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Članak 21.

Predsjedništvo čine Predsjednik, dva potpredsjednika Društva, glavni tajnik i pet izabranih članova. Predsjedništvo bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjedništvo:

 •  utvrđuje prijedlog statuta te njegovih izmjena i dopuna,
 •  predlaže planove i programe Društva,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • podnosi Skupštini izvještaj o radu,
 • odlučuje o visini i rokovima plaćanja članarine,
 •   brine se o informiranju članstva i javnosti o radu Društva,
 • donosi odluke o načinu korištenje imovine Društva,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivan ju ciljeva Društva,
 • obavlja sve druge djelatnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva a pravovaljane odluke se donose većinom nazočnih članova Predsjedništva.

Članak 22.

Predsjednik osigurava zakonit i pravilan rad Društva a bira ga Skupština na vrijeme od četiri godine s time da može biti biran više puta za redom.

Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Predsjedništva te odgovara za zakonitost rada Društva.                                                                                                                                       Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Skupštine.

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo;
 • saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva te predlaže dnevni red;
 • priprema programe rada Društva i brine se o njihovu ostvarenju;
 •  pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Predsjedništva Društva;
 •  brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 •  provodi odluke Skupštine i Predsjedništva te upravlja Društvom između dvije sjednice Skupštine;
 •  vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine;
 •  odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 •  upravlja imovinom Udruge, sukladno odlukama Predsjedništva
 •  brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge;
 •  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojeg on odredi.

 

Članak 23.

Potpredsjednici pomažu Predsjedniku u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjere Predsjednik ili Predsjedništvo.

Članak 24.

Predsjedništvo razmatra programe rada, savjetuje Predsjednika i pomaže mu u ostvarivanju njegovih zadataka i ciljeva Društva.

Članak 25.

Glavni tajnik Društva:

 •  zastupa Društvo,
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • brine o urednom vođenju registra članova;
 • vodi zapisnike sjednica Skupštine i Predsjedništva;
 • vodi i čuva arhivu Društva i popis članova Društva
 • brine se o administraciji Društva,
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Predsjednika i Predsjedništva u skladu s općim aktima Društva,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar. Glavnog tajnika Skupština bira na mandat od četiri godine.

Članak 26.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.

Nadzorni odbor pravovaljano donosi odluke većinom glasova.

Predsjednik Nadzornog odbora , kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština, Predsjedništvo ili Predsjednik.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 27.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva;
 • materijalno-financijsko poslovanje Društva;
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 28.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Svaki član Društva dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatražen u dokumentaciju i podatke te dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjenicama Predsjedništva ali bez prava odlučivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Predsjedništva i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovan ju Društva, nemarnosti u obavljanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

Članak 29.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 19. ovog Statuta.

Članak 30.

O stegovnoj odgovornosti članova Društva odlučuje Časni sud.  

Časni sud čine tri člana Društva koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Ako član Društva djeluje usuprot Statutu ili drugim općim aktima Društva, ako grubo narušava ugled Društva ili osobno dostojanstvo, Časni sud će mu izreći opomenu ili donijeti odluku o isključenju iz Društva.

Časni sud pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. Član koji je u skladu sa stavkom 3. ovog članka isključen iz Društva može se na odluku o isključenju žaliti Skupštini u roku od 15 dana. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 31.

Predsjedništvo može osnivati odbore, komisije, uredništva i druga stalna i povremena tijela Društva.

Predsjedništvo imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz stavka 1. ovog članka iz reda članova Društva na vrijeme od četiri godine.

Odbori i druga radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješće Predsjedništvu.

Članak 32.

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština. Likvidator ne mora biti član Društva. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Rizničar Društva vodi svu potrebnu financijsku dokumentaciju o primicima i izdacima Društva.

Članak 33.

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava,
 • sredstava ostvarena organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno   zakonu,
 • ostali prihoda sukladnih zakonu.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 34.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva.

Članak 35.

Društvo dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju Društva.

Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Predsjedništvo svojim aktom.                                                                                                                                             Odluke o priznanjima donosi Skupština, objavljuju se javno a uručuju se na svečan način.

Članak 36.

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Društva preostala imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine

Društvo nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju da je Društvo primilo financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 37.    

Statut je temeljni, opći akt Društva i svi drugi opći akti Društva moraju biti u skladu s njim. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema Predsjedništvo i upućuje ga na raspravu članovima Društva. Predsjedništvo Društva razmatra prijedloge i primjedbe koje su izložene u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta.

Članak 38.

Odredbe Statuta tumači Skupština. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 39.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom a zahtijevaju potanju razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Statut stupio je na snagu danom donošenja, te se njima zamjenjuju ranije doneseni Statut i njegove izmjene i dopune.

                     PREDSJEDNIK DRUŠTVA KRČANA

I PRIJATELJA OTOKA KRKA

 

U Zagrebu, dana 14. 3. 2015..                                                   Juraj Mužina

 

PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU I VOĐENJU IZLETA I PUTOVANJA U DRUŠTVU KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje planiranje, organiziranje i vođenje izleta i putovanja, kao i obveze i prava

vodiča i sudionika izleta i putovanja koji se organiziraju pod okriljem Društva Krčana i prijatelja otoka Krka (u daljnjem tekstu Društvo).

DEFINICIJE

Članak 2.

Organizirani izleti i putovanja Društva su:

 • Izlet je planirano i organizirano kraće putovanje na koje se polazi radi odmora ili rekreacije.
 • Putovanje je prigodno ili redovno putovanje sa svrhom istraživanja, educiranja i promicanja kulturne i povijesne baštine otoka Krka. U tom smislu putovanje može biti studijsko, znanstveno, istraživačko, edukativno ili slično.

Vodič (po potrebi i pomoćnici vodiča) je osoba koju Društvo ovlasti za vođenje izleta ili putovanja.

ORGANIZIRANJE IZLETA I PUTOVANJA

Članak 3.

Organizator izleta i putovanja je Društvo.

Članak 4.

Organizacijski poslovi su:

 • definiranje svrhe puta
 • planiranje termina, puta i odredišta, te pričuvnih varijanti u slučaju promijenjenih okolnosti
 • određivanje troškova sudionika izleta;
 • dogovaranje s pružateljima usluga;
 • planiranje vođenja;
 • prikupljanje prijava;
 • informiranje sudionika;
 • administrativni i drugi poslovi povezani s pripremom izleta.

Članak 5.

Organizacijske poslove za izlete i putovanja može obavljati isključivo osoba koju Društvo, ovlasti za obavljanje tih poslova.

Za pogreške i propuste u obavljanju organizacijskih poslova u okviru Društva, osoba kojoj su povjereni organizacijski poslovi odgovorna je Društvu. Za pogreške i propuste prema trećim osobama odgovara Društvo.

Ako se u Društvu prikuplja novac za troškove prijevoza, prikupljena sredstva uplaćuju se u blagajnu ili na račun Društva (organizatora putovanja), a nastali trošak plaća se prema pristiglom računu prijevoznika.

Članak 6.

Obaviješću o društvenom izletu smatra se najava pojedinačnog izleta ili putovanja koju organizator objavi usmeno, e-porukom, e-poštom ili na službenoj internetskoj stranici.

Obavijest o društvenom izletu treba sadržavati slijedeće podatke:

 • naziv organizatora;
 • ime i prezime vodiča;
 • vrijeme i mjesto okupljanja sudionika;
 • informaciju o predviđenim troškovima;
 • uputu o prijavljivanju;
 • plan izleta (cilj, satnicu, plan i dr.) ;
 • obavijesti koje se odnose na sigurnost i udobnost sudionika.

Članak 7.

Ako to smatra potrebnim, organizator može od sudionika zatražiti da potpisom potvrdi da:

 • je upoznat s planom izleta i da je s njime suglasan;
 • je upoznat s rizicima i da na izletu sudjeluje na vlastitu odgovornost;
 • preuzima odgovornost za osobno ponašanje u skupini tijekom trajanja izleta;
 • preuzima obvezu poštivanja i izvršavanja uputa vodiča;
 • preuzima obvezu da se za sudjelovanje opremi odgovarajućom odjećom, obućom i drugom opremom;

ČLANSTVO KAO PREDUVJET

Članak 8.

U izletima i putovanjima koje organizira Društvo mogu sudjelovati isključivo članovi Društva koji su podmirili članarinu za tekuću godinu i, uz prethodnu odluku Predsjedništva za svaki izlet ili putovanje zasebno, članovi srodnih udruga. Srodnom udrugom smatra se udruga čija je djelatnost sadržajno i/ili zemljopisno vezana istim, jednakim ili sličnim aktivnostima.

 

OTKAZIVANJE, ODGODA I PREKID IZLETA

Članak 9.

Organizator ima pravo otkazati, odgoditi ili prekinuti izlet, a posebno u sljedećim slučajevima:

 • u slučaju nepovoljnih vremenskih okolnosti;
 • ako ne može osigurati sudjelovanje vodiča;
 • ako se utvrdi da vodič ili više njih pri obavljanju organizacijskih poslova ili vođenju stječu materijalnu korist;
 • ako nije prikupljen dovoljan broj prijava za pokriće troškova;
 • u slučaju više sile.

U slučaju otkazivanja ili odgode izleta organizator će o tome pravovremeno obavijestiti sve prijavljene članove.

U slučaju otkazivanja izleta odluku o načinu povrata predujma donosi organizator.

Tijekom izleta vodič ima pravo promijeniti plan izleta ili ga prekinuti ako procijeni da to zahtijevaju okolnosti.

NAČIN VOĐENJA

Članak 10.

Tijekom izleta, vodič i pomoćnici skrbe se o kretanju i boravku skupine te o drugim pojedinostima koje se odnose na funkcioniranje skupine, posebno vodeći računa o:

 • cjelovitosti skupine (brojanjem članova, zadavanjem tempa, organiziranom podjelom skupine u slučaju potrebe i sl.);
 • orijentaciji i odabiru pravog puta
 • vremenu (satnici kretanja);
 • sigurnosti;
 • predstavljanju skupine;
 • organiziranju pružanja pomoći u slučaju nevolje ili nesreće;
 • promoviranju etičkih i ekoloških načela

SUDIONIK IZLETA ILI PUTOVANJA

Članak 11.

Tijekom izleta ili putovanja sudionik je dužan:

 • brinuti o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika;
 • postupati prema uputama vodiča ili organizatora;
 • čuvati ugled Društva.

Tijekom izleta sudionik je odgovoran vodiču. Vodič ne snosi odgovornost za osobu koja se samovoljno udalji od vođene skupine, bez njegova znanja ili protivno njegovoj uputi.

Vodič ima pravo odbiti sudjelovanje ili isključiti člana koji svojim ponašanjem ometa tijek izleta ili ugrožava sigurnost skupine.

Vodič ne može isključiti sudionika na mjestu na kojem isključenje i daljnje samostalno kretanje isključenog sudionika izravno ugrožava njegovu sigurnost.

Odluku o isključenju vodič može obrazložiti na mjestu donošenja odluke, a nakon izleta obvezan je dati obrazloženje organizatoru. Ako to organizator zatraži, obrazloženje se mora podnijeti u pisanom obliku.

TROŠKOVI VOĐENJA

Članak 12.

Vođenje izleta i putovanja u Društvu je volonterski je rad i ne može se obavljati kao komercijalna djelatnost.

Vodič ima pravo na pokriće troškova za prijevoz i noćenje na izletu koji vodi.

ZAKLJUČENJE IZLETA

Članak 13.

Najviše 15 dana nakon završetka izleta vodič treba podnijeti izvješće organizatoru te sravniti troškove.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na webu Društva.

Predsjednik Društva

Juraj Mužina